Revision history of "Badanie rezonansem magnetycznym w stolicy"

From Media Giraffe
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:48, 8 December 2013Shareraven59 (Talk | contribs)‎ . . (+4,435)‎ . . (Created page with "Komputer na żądanie operatora może stworzyć też obliczeń w taki rób, aby przedstawić obraz anatomiczny w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Obrazy badanych struktur u d...")
Personal tools